Waarom Bijdeles Bussum

Bijdeles verzorgt dagelijks privé bijlessen in alle vakken die aangeboden worden op de basisschool. Deze lessen zijn met name gericht op taal ( begrijpend lezen, technisch lezen, spelling) en rekenen ( automatiseren van de basisvaardigheden en inzicht). We kijken waar de knelpunten liggen en richten de bijles in naar de behoefte van uw kind.

Bijdeles levert dus maatwerk van hoogwaardige kwaliteit. Waar het kan en nodig is werken we graag samen met ouders en school om de beste resultaten te halen. Wij ondersteunen uw kind op een positieve manier waarbij sfeer, vertrouwen en veiligheid voorop staan. Onze zorg dat uw kind weer succeservaringen opdoet. Het leerplezier wordt vergroot en het zelfvertrouwen neemt toe. Dit leidt tot betere resultaten.

Naast het brede aanbod van de basisschoolvakken wordt ook Huiswerkbegeleiding, Cito-toetstraining, Nederlands als Tweede Taal en Verrijkingslessen gegeven.

Onze bijlessen

Bijles

Bijles kan bestaan uit extra ondersteuning in onderdelen die kinderen lastig vinden en of uit pre-teaching. Pre-teaching wil zeggen het vooraf doornemen van de leerstof die gaat komen. Dit kan de kinderen een stuk zekerheid geven. We willen voorkomen dat we achteraf op hiaten stuiten. We sluiten aan bij de methode die op school wordt gebruikt. Kinderen weten vaak zelf met welke onderdelen ze moeite hebben en kunnen dit ook aangeven. Zo voorkomen we achterstand en blijft de leerling gemotiveerd en betrokken bij de lesstof.

Cito-toetstraining

Een goede voorbereiding op de Cito- en Entreetoets.
De vraagstelling van de Citotoets is vaak anders dan de vraagstelling in de methode op school. Door Cito-toetsen te maken en te bespreken raken kinderen bekend met de vraagstelling. Ze leren werken onder tijdsdruk en krijgen instructies hoe ze met meerkeuzevragen om moeten gaan. De training voorkomt stress op de eigenlijke toets, waardoor er een optimaal resultaat behaald wordt. Het is niet wenselijk of de bedoeling een hoger resultaat te halen dan het niveau van het kind. Het gaat erom eruit te halen wat erin zit. BijdeLes biedt dan ook geen garantie op hogere resultaten.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkwerkbegeleiding geeft de leerlingen een stukje extra zekerheid hoe ze taken moeten aanpakken en indelen. Hoe ze moeten leren en plannen. De leerstof wordt gepland, geleerd en overhoord. Het geeft het gevoel van grip te hebben op de leerstof, door succeservaringen blijven de kinderen gemotiveerd. Ook kan huiswerkbegeleiding een stukje strijd thuis voorkomen, zodat de tijd thuis aan andere zaken besteed kan worden.

Nederlands als 2de taal

Woordenschat staat aan de basis van het leren van een taal. Wanneer de woordenschat van een taal op peil is, vertaalt zich dit door naar alle vakken. Kinderen die een tijdje in het buitenland hebben gewoond of een achterstand hebben op dit gebied krijgen les in woorden en woordgebruik. Vanuit een thema werken we aan een steeds groter wordende woordenschat waarbij de inbreng van de leerling belangrijk is en dient als kapstok om de woordenschat uit te breiden en te gebruiken.

Verrijkingsles

Verrijkingsles voor meer begaafde kinderen bestaat uit opdrachten van verschillende vakken. Naast reken en taal zijn er ook opdrachten die te maken hebben met expressie en sociaal-emotionele vorming. De kinderen maken zelf een keuze welke opdrachten ze willen doen. Ze maken kennis met verschillende leerstijlen en leren hoe ze het beste leren.Tijdens de lessen is er veel eigen inbreng, zelfsturing en uitdaging. De afsluiting bestaat uit zelfreflectie en feedback.

Remedial teaching

Wanneer er zich echte leerachterstanden voordoen, zal er eerst in kaart worden gebracht wat de leerling nodig heeft.

Aan de hand van toetsresultaten wordt een plan opgesteld voor minimaal drie keer een half uur per week. Dit vaak in overleg en in samenwerking met ouders. Wanneer het mogelijk is verzorgen ouders zelf thuis een les met hun kind. Voor materialen en instructie wordt gezorgd. Na 10 weken is er overleg over de vooruitgang.

Bijdeles verzorgt dagelijks privé bijlessen in alle vakken die aangeboden worden op de basisschool. Deze lessen zijn met name gericht op taal ( begrijpend lezen, technisch lezen, spelling) en rekenen ( automatiseren van de basisvaardigheden en inzicht). We kijken waar de knelpunten liggen en richten de bijles in naar de behoefte van uw kind.

Bijdeles levert dus maatwerk van hoogwaardige kwaliteit. Waar het kan en nodig is werken we graag samen met ouders en school om de beste resultaten te halen. Wij ondersteunen uw kind op een positieve manier waarbij sfeer, vertrouwen en veiligheid voorop staan. Onze zorg dat uw kind weer succeservaringen opdoet. Het leerplezier wordt vergroot en het zelfvertrouwen neemt toe. Dit leidt tot betere resultaten.

Onze begeleiders

“Alle kinderen willen leren”

Ilse

oprichter & leerkracht

De afgelopen 18 jaar heb ik met veel plezier in alle groepen van de basisschool voor de klas gestaan. Mijn interesse ging altijd uit naar de leerling in de klas die meer nodig had dan het reguliere programma.

Kinderen die op een andere manier leerden, die aangepaste lesstof nodig hadden of de leerling die juist meer aankon. Door het volgen van diverse cursussen en opleidingen waaronder ‘meerbegaafde leerlingen’ en ‘remedial teaching’ kon ik steeds meer aan de behoefte van die extra aandacht te gemoed komen. Door gebrek aan tijd en door bezuinigingen kwam de extra ondersteuning regelmatig in het gedrang.

Dit heeft ervoor gezorgd dat ik in 2013 Bijdeles heb opgericht. Ik kan mijn ervaring en kennis nu inzetten in de wekelijkse individuele lessen. Het kunnen leveren van maatwerk geeft veel voldoening.

 

Lesmateriaal

Bijdeles beschikt over veel lesmethodes die in het onderwijs op school gebruikt worden. Kinderen zien daardoor de eenheid: wat op school geleerd wordt, wordt ook bij Bijdeles geleerd. Door geen andere methodes te gebruiken en aan te sluiten bij de gehanteerde methode op school wordt “dubbel” leren en verwarring voorkomen.

Naast de schoolmethodes beschikt Bijdeles over bijzonder materiaal voor de leerling die behoefte heeft aan meer en anders.

Met sprongen vooruit

Dit programma kenmerkt zich door de reken-wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te beschrijven zodat wij onze leerling met rekenen vooruit kunnen helpen. In de vorm van interactieve oefeningen en spellen   geven we instructie op een specifiek rekendomein. Voor de leerlingen worden de spellen en oefeningen als leuk en betekenisvol ervaren waardoor het plezier in rekenen zienderogen toeneemt. Ze mogen bewegen en eigen producties maken wat de betrokkenheid enorm versterkt. Deze positieve wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit direct omhoog gaan.

web_groep_56_rekspel_kist_1

Rekenen met water!

Reken met waterglazen in een revoltutionaire methode ontwikkeld door Professor Angelika Schlotmann. Het is een andere, nieuwe manier om rekenproblemen inzichtelijk te maken. Doordat water geen vast getal kent kunnen de leerlingen getal structuren zelf ontdekken en verinnerlijken. Breuken vergelijken wordt opeens inzichtelijk door water in glazen te verdelen. Ook voor de leerlingen die juist meer aankunnen biedt reken met waterglazen een uitdaging.

IMG_3934 (1)IMG_3941

Rekensprint

Rekensprint is een mondeling programma voor het automatiseren van de basisvaardigheden voor het rekenen. Het is bedoelt voor alle kinderen met automatiseer problemen. Rekensprint oefent kort maar krachtig en leidt tot het automatiseren van de bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens een strategie.

Veel kinderen automatiseren de rekenbasisvaardigheden met behulp van de gebruikte rekenmethode. Andere kinderen hebben echter veel gerichte training nodig. De zwakke automatisering is een van de belangrijkste oorzaken van rekenproblemen en uitval op toetsen.

Wij werken succesvol met rekensprint start voor groep 2 en 3. Voor groep 4 en 5 gebruiken we rekensprint automatiseren tot 100 en de hogere groepen werken met rekensprint extra.

Spellingssprint

Spellingsprint is pakket voor het automatiseren van spellingscategorieën. Het doel van dit pakket is het automatiseren en inslijpen van de spellingcategorieën van groep 4 en 5, zodat leerlingen auditief aangeboden woorden uit het hoofd kunnen opschrijven.

Bij veel kinderen verloopt het automatiseren van de kennis van klanken, letters en spellingregels moeizamer. Dit vraagt om expliciete training van:
– letters, klanken en klankzuivere woorden
– categoriewoorden
– regelwoorden

Spellingsprint traint volgens een strak schema en met een vaste opbouw de bovenstaande aspecten, waarbij elke training herhaling van de reeds geleerde woorden bevat. Vanaf het begin van de training wordt er tevens op elke oefendag gewerkt aan een systematische opbouw die leidt tot het correct spellen van de regelwoorden met open of gesloten lettergreep. Kinderen ontwikkelen met behulp van Spellingsprint een groter spellingbewustzijn en leren klanken, letters en spellingregels automatiseren

 

Unknown

 

 

 

Unknown kopie

 

vooruit

Hoogbegaafde en meerbegaafde leerlingen hebben behoefte aan variatie van inhoud, werkvormen en te gebruiken hulpmiddelen. De leerstof van Vooruit is ontwikkeld om aan hun de extra uitdaging en diepgang te bieden die ze nodig hebben. Vooruit is een uitgave met lesmateriaal voor begaafde leerlingen op de basisschool. Het theoretisch kader van Vooruit wordt gevormd door het intelligentiemodel van Sternberg (analytische, creatieve en praktische denkvaardigheden).

 

IMG_3876

De resultaten spreken voor zichzelf

Goede resultaten
VROLIJKE KINDEREN
GELUKKIGE OUDERS

Al meer dan 99 kinderen succesvol begeleid!

Wat ouders over ons zeggen

Onze werkwijze

Na een kennismakingsgesprek wordt er gekeken waar de behoefte aan extra ondersteuning ligt. Om een goed beeld te krijgen gebruiken we de informatie van ouders en school, zo hoeven we niet onnodig te toetsen. De lessen kenmerken zich door hoogwaardige kwaliteit waarbij sfeer, vertrouwen en veiligheid de basis zijn. Leerlingen verlaten de bijles met nieuw verworven kennis, zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

In de wekelijkse lessen sluiten we aan op de gebruikte methodes op school, zo vormt de lesstof een eenheid.

  • Lessen van hoogwaardige kwaliteit
  • Professionele moderne leermiddelen
  • Maatwerk en flexibiliteit
  • Werken is een sfeer van vertrouwen en veiligheid
  • Autonomie en competentie van de leerling centraal

Relatie

Een relatie van een kind met een ander kind  of leerkracht wordt versterkt als het kind invloed heeft op de manier waarop er met hem of haar wordt omgegaan. Luisteren, vertrouwen bieden, uitnodigende omstandigheden creëren, uitdagen en ondersteunen zijn voor ons belangrijke pedagogische voorwaarden om een goede relatie met het kind op te bouwen.

Autonomie

Waneer een kind zich betrokken voelt bij de eigen leeromgeving, versterkt dat de autonomie en daarmee de eigenwaarde van het kind. We bieden daartoe keuzes aan het kind, zo wordt hij of zij mede-eigenaar van zijn leerproces.

Competentie

Leren wordt betekenisvoller als het kind invloed heeft op wat er wordt geleerd en hoe er wordt geleerd, hierdoor neemt zijn gevoel van competentie toe.

Alle kinderen willen leren

Bijdeles nieuws